Autoglym Intense Tar Remover - Kallavfettning 325 ml

Varumärke Autoglym

Artikelnummer 41-AG-9623

Autoglym Intense Tar Remover - Kallavfettning 325 ml

Autoglym

41-AG-9623


Medlemspris:

206 kr
Ej medlem: 229 kr

- +
I lager

Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2023-03-31

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Varning

Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Avlägsnar snabbt tjära, lim, fett, vaxer, oljor, silikoner och smutsbeläggningar från lack och andra ytor. Fläckar av asfalt och tjära löses upp och rinner av. För utvändig användning.
Laddar...