Ansvar

Vi förutsätter att köparen av produkter på mekonomen.se äger nödvändig kunskap avseende montering av beställd reservdel. Köparen ansvarar för att levererad reservdel monteras på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Genom ej fackmannamässigt arbete kan det uppstå avsevärd fara för användaren. Skadeståndsanspråk avseende följden av felaktig användning/montering beaktas ej.

Läs alltid respektive produkts instruktionsanvisningar.