Köpvillkor biltvätt 

1. Parter

Mekonomen Detaljist AB, 556157-7288, Box 19542, 113 65 Stockholm, och företag.

2. Avtalets syfte och omfattning

Parterna har avtalat om en tvättjänst som, om den utnyttjas av företaget, ska ske enligt villkoren i detta avtal. För tjänsten tillhandahåller Mekonomen åt företaget de tvättanläggningar som anges vid varje tid på  Mekonomens hemsida. Företaget får endast använda tjänsten för företagets egenägda eller leasade bilar.

Företaget ska skriftligen till Mekonomen ange vilka bilar och dess registreringsnummer som får utnyttja tjänsten. Mekonomen tilldelar sedan företaget en personlig kod för varje bil. Företaget ansvarar för att kunskapen om denna personliga kod endast finns hos företagets ansvarige och hos den som på företagets vägnar ska använda tjänsten.

Tvättanläggningarna är obemannade s.k. ”Gör-Det-Själv”-anläggningar. På Mekonomens hemsida framgår vilka tider som respektive tvättanläggning är tillgänglig och vad som ingår på varje tvättanläggning. En tvättanläggning kan ju naturligtvis tillfälligtvis vara upptagen av en kund eller ur bruk.

3. Pris och betalning

På hemsidan framgår vid varje tidpunkt gällande priser för tjänsten. Företaget tillställs efter varje månads utgång en samlingsfaktura för nyttjandet av tjänsten. Företagets betalning ska ske senast 20 dagar efter fakturadatum.

4. Ansvar och reklamation

Företaget ansvarar för att sina anställda eller andra som på företagets vägnar använder tjänsten följer villkoren i detta avtal. Företaget ska följa de instruktioner som finns på hemsidan och på varje tvättanläggning. Underlåter företaget att följa instruktionerna eller på annat sätt tillfogar tvättanläggningen skada är företaget skyldig att ersätta Mekonomen för den skada som underlåtandet eller tillfogandet innebär.

Företaget ska omedelbart reklamera eventuella fel i tjänsten till Mekonomen. Vid reklamation ska det telefonnummer som anges på tvättanläggningen och på hemsidan användas. Om felet inte kan åtgärdas via telefonsamtalet ska företaget lämna in skriftlig reklamation till Mekonomen på den e-postadress som anges på aktuell tvättanläggning och på hemsidan.

Vid fel i tjänsten ansvarar Mekonomen endast för direkt skada. Mekonomen ansvarar således aldrig för inkomstbortfall eller annan indirekt skada som skulle kunna drabba företaget vid användandet av tjänsten.

5. Datasäkerhet och behandling av personuppgifter

Mekonomen åtar sig, att eventuella personuppgifter som behandlas för fullgörande av detta avtal sker i enlighet med gällande lagstiftning samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning för att skydda de personuppgifter som behandlas.

6. Avtalstid och uppsägning

Avtalstiden löper från och med undertecknandet av avtalet och tillsvidare med en månads uppsägningstid.

Mekonomen kan säga upp avtalet till omedelbart upphörande om företaget i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet eller ansöker om företags-rekonstruktion, ansöker om försättande i konkurs, ställer in betalningarna, är föremål för företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller annars skäligen kan antas ha kommit på obestånd eller om det på annan grund skäligen kan antas att Företaget inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.