Perfect Clarity Glass Sealent

Varumärke Meguiars

Artikelnummer 6X-G8504

Perfect Clarity Glass Sealent

Meguiars

6X-G8504


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2021-12-06

Se lagerstatus i butik


149 kr 129 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty warranty

Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna, Asp. Tox. 1 Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller: PROPAN-2-OL, DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA, 1-PROPOXIPROPAN-2-OL

Superhydrofobisk formula som stöter bort vattnet från ytan. Underlättar körningen och sikten i regnväder.
Laddar...