Motorrumsrent

Varumärke Turtle

Artikelnummer 75-213

Motorrumsrent

Turtle

75-213


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


82 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor P261 Undvik att inandas ångor/ sprej. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst.

Mer information
ID 11225105
Artikelnummer 75-213
Tillverkare Turtle
Volym 400
Laddar...