Låsspray

Varumärke Turtle

Artikelnummer 75-303

Låsspray

Turtle

75-303


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


42 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

P261 Undvik att inandas ångor/sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst. Denna produkt anses vara en liten förpackning och är märkt enligt de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen.

Tinar snabbt upp frusna lås.
Mer information
ID11057829
Artikelnummer75-303
TillverkareTurtle
Volym16
FörpackningstypSprayflaska
Laddar...