Låsspray

Turtle

75-303


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 42 kr
-10%
47 kr
Säkerhetsdata
warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

P261 Undvik att inandas ångor/sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst. Denna produkt anses vara en liten förpackning och är märkt enligt de relevanta bestämmelserna i lagstiftningen.

Tinar snabbt upp frusna lås.
Laddar...