Glass Clean

Varumärke Turtle

Artikelnummer 75-235

Glass Clean

Turtle

75-235


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


77 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

ADD1 31 viktprocent av innehållet är brandfarligt. P261 Undvik att inandas ångor/ sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst.

Rengör bilglas och speglar. Tar snabbt och enkelt bort trafikfilm, tobaksbeläggning, insekter och smuts.
Mer information
ID 11057811
Artikelnummer 75-235
Tillverkare Turtle
Volym 400
Förpackningstyp Sprayflaska
Laddar...