Glass Clean

Turtle

75-235


Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik


92 kr
Säkerhetsdata
warranty warranty

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Fara

Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

ADD1 31 viktprocent av innehållet är brandfarligt. P261 Undvik att inandas ångor/ sprej. P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P405 Förvaras inlåst.

Rengör bilglas och speglar. Tar snabbt och enkelt bort trafikfilm, tobaksbeläggning, insekter och smuts.
Laddar...