Stålplast

Plastic Padding

41-2270412


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-09-27

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 166 kr
-10%
184 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Brandfarligt vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

PP Gelcoat Filler är utmärkt på glasfibeytor. Vit i färgen, men kan brytas i olika nyanser. Kan våtslipas - blir helt vattentät. Används för reparation av mindre skador i gelcoatskiktet på t.ex. båtar, surfingbrädor och plastkarosser samt ytskador i emalj och sanitetsporslin.
Laddar...