Plastic Padding Härdare Ptx PP

Varumärke Plastic Padding

Artikelnummer 41-2298386

Plastic Padding Härdare Ptx PP

Plastic Padding

41-2298386


Webblager

I lager Uppskattat leveransdatum: 2022-10-05

Se lagerstatus i butik


Klubbpris: 39 kr
-10%
43 kr
- +
I lager
Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Brandfarligt vid uppvärmning. H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

***Endast för konsumentmarknaden: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P501 Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.***

Mer information
ID14320412
Artikelnummer41-2298386
TillverkarePlastic Padding
Vikt15 g
Volym15
Laddar...