Hagmans - Silikonborttagning 400 ml

Varumärke Hagmans

Artikelnummer 41-H11423

Hagmans - Silikonborttagning 400 ml

Hagmans

41-H11423


Medlemspris:

86 kr
Ej medlem: 95 kr

- +
Ej i lager

Webblager

Ej i lager

Se lagerstatus i butik

Säkerhetsdata
warranty warranty

Fara

Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. EUH 208 Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Varning

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas. Enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: alifatiska kolväten > 30% VOC: Denna produkt innehåller max 850 g VOC/L. Gränsvärdet är 850 g VOC/L (kat. B/a)

Hagmans Silikonborttagning är ett snabbt lösnings- och rengöringsmedel med låg ytspänning.
Laddar...