Jobba _inneha ¦èllssida

Våra värderingar

Sedan starten på 1970-talet har Mekonomen vuxit i alla avseenden: bättre produkter och tjänster, ökad effektivitet, högre lönsamhet och en större geografisk spridning. I takt med att vårt företag har växt har vi också blivit mer tydliga med vår identitet. Mekonomens värdeord är grunden för hur vi som medarbetare inom koncernen förväntas agera - och hur vi vill att omvärlden ska uppfatta oss som företag.

Här kan du läsa mer om våra värdeord.

Kundorientering

Vi sätter kunden främst och motsvarar våra kunders förväntningar. Våra kunder uppfattar att vi ser till helheten.

Flexibilitet

Vi söker nya idéer och förändras hela tiden, för att möta behoven från våra nuvarande och framtida kunder. Vi uppfattas som nytänkande av våra kunder.

Ansvar

Vi tar ansvar för vår omvärld, våra resurser och vår miljö. Våra kunder förknippar oss med hög kvalitet. Internt innebär ansvar även att vi har tillit till våra medarbetares kunskap och förmåga. Vi har ett ledarskap som bidrar till att våra medarbetare är motiverade, lojala och känner delaktighet i företagets utveckling.

Affärsmässighet

Vi presterar goda ekonomiska resultat, med en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Vi uppfattas som prisvärda av våra kunder. 

Kompetens

Vi har en god fackmannakunskap inom de områden där vi verkar. Vi uppfattas som trovärdiga och kunniga av våra kunder.

Code of conduct

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med en Code of Conduct där vi har samlat de krav som vi ställer på leverantörer och partners, men också oss själva.

Mekonomens Code of conduct-dokument behandlar bland annat korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar och whistle blowing för att bara nämna några exempel